За България

Защо да инвестираме в България
Стратегическа географска позиция и достъп до пазари  в  Европейския  съюз, Русия, Турция и Близкия изток

  • Политическа и бизнес стабилност - членство в ЕС, НАТО и СТО, нисък бюджетен дефицит и правителствен дълг
  • Чрез пренасочване на дейността на компаниите в България, инвеститорите ще имат възможност да ползват квалифицирана работна ръка при конкурентни разходи за труд  и нисък корпоративен данък
  • Корпоративен данък върху доходите - 10 %
  • Индивидуален данък върху доходите - 10 %
  • Данък върху дивидентите - 5 %
  • Социални осигуровки от работодателя - 18.92 %
  • Социални осигуровки от работника - 13.78 %
  • ДДС - 20 %

 

Икономическа информация

През второто тримесечие на 2020 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) намалява с -8.2% спрямо съответното тримесечие на 2019 г. по данни на НСИ и достига в номинално изражение 27 058.4 млн. лева. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.9%), което в стойностно изражение възлиза на 21 345.6 млн. лева. През второто тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 5 114.8 млн. лв. и заема 18.9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Източник: НСИ 

Източник: БНБ

Източник: БНБ

През периода януари - юни 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с -10.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 8 890.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с -11.0% и е на стойност 10 940.8 млн. лева.

През периода януари - юни 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 26 059.0 млн. лв., което е с 8.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 28 184.9 млн. лв. и намалява с -11.7%.

Агенция по заетостта отчита равнище на регистрирана безработица от 7.9%  през юли, като бележи спад от 0.4 процентни пункта спрямо предходния месец, а при сравнение с година по-рано се отчита ръст от 2.6%. Регистрираните безработни в края на месеца са общо 258 553 лица, като числеността им намалява с 5.4% спрямо месец по-рано, но се увеличава с 49.8% на годишна база.

Източник: Агенция по заетостта

Кредитен рейтинг на България

 

 

Източник: Министерство на финансите

TOP